ව්‍යාපෘති මත පදනම් වූ කාඩ්පත

  • RFID industry project card

    RFID කර්මාන්ත ව්‍යාපෘති කාඩ්පත

    MIND 1996 සිට RFID ස්මාර්ට් කාඩ් කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛයා වන අතර, අපි සියලු හැඳුනුම්පත් සහතික කිරීම සඳහා සමස්ත ක්‍රියාවලියම සොයාගත හැකි තත්ත්ව පාලන තොරතුරු පද්ධතිය ස්වයං-සංවර්ධනය කළෙමු.
    ප්‍රවාහන කාඩ්පත්, ඊටීසී කාඩ්පත්, රිෆිඩ් බස් ටිකට්පත්, පාසල් සිසුන්ගේ හැඳුනුම්පත්, වෛද්‍ය කාඩ්පත, සෞඛ්‍ය කාඩ්පත සහ MIND නිෂ්පාදනය කරන සේවක කාඩ්පත සුදුසුකම් ලැබීය.