Habarlar

 • NFC aragatnaşyksyz kartlar.

  NFC aragatnaşyksyz kartlar.

  Sanly we fiziki wizit kartoçkalaryň ulanylyşynyň artmagy bilen, haýsysynyň has gowy we has ygtybarlydygy baradaky sorag hem artýar. NFC kontaktsyz wizit kartoçkalarynyň meşhurlygynyň artmagy bilen köpler bu elektron kartalary ulanmagyň ygtybarlydygy bilen gyzyklanýar. bilen baglanyşykly birnäçe möhüm zatlary göz öňünde tutmaly ...
  Koprak oka
 • “Unigroup” ilkinji emeli hemra aragatnaşyk SoC V8821-iň uçurylandygyny habar berdi

  “Unigroup” ilkinji emeli hemra aragatnaşyk SoC V8821-iň uçurylandygyny habar berdi

  Recentlyakynda, “Unigroup Zhanrui” hemra aragatnaşygynyň ösüşiniň täze tendensiýasyna jogap hökmünde ilkinji hemra aragatnaşygy SoC çipi V8821 uçurylandygyny resmi taýdan yglan etdi.Häzirki wagtda çip 5G NTN (ýerüsti däl) maglumat geçirişini, gysga mes ...
  Koprak oka
 • Size ýokary hilli we kaşaň wizit kartoçkalar gerek bolsa, MIND bilen habarlaşyp bilersiňiz.

  Size ýokary hilli we kaşaň wizit kartoçkalar gerek bolsa, MIND bilen habarlaşyp bilersiňiz.

  Koprak oka
 • RFID tehnologiýasyny ulanyp, lukmançylyk edaralary tarapyndan gurlan hakyky wagtlaýyn lukmançylyk dolandyryş ulgamy

  RFID tehnologiýasyny ulanyp, lukmançylyk edaralary tarapyndan gurlan hakyky wagtlaýyn lukmançylyk dolandyryş ulgamy

  Sanlaşdyrmagyň artykmaçlyklary saglygy goraýyş edaralaryna-da degişlidir, aktiwleriň elýeterliligi hirurgiki hadysalary has gowy utgaşdyrmak, edaralar bilen üpjün edijileriň arasynda meýilnama düzmek, operasiýadan öňki habarnamalara has gysga taýýarlyk we hassalaryň netijelerini gowulaşdyrmaga kömek edýär.
  Koprak oka
 • “Chengdu Mind” ýarym ýyllyk duşuşygy üstünlikli tamamlandy!

  “Chengdu Mind” ýarym ýyllyk duşuşygy üstünlikli tamamlandy!

  Iýul yssy tomus, Gün eartheri ýakýar we hemme zat dymýar, ýöne Mind zawody seýilgähi wagtal-wagtal şemallar bilen bilelikde agaçlardan doly.7-nji iýulda, Mind-iň ýolbaşçylygy we dürli bölümleriň görnükli işgärleri zawoda ikinji höwes bilen geldi ...
  Koprak oka
 • “Amazon Cloud Technologies” awtoulag pudagynda täzelikleri çaltlaşdyrmak üçin döredijilikli AI ulanýar

  “Amazon Cloud Technologies” awtoulag pudagynda täzelikleri çaltlaşdyrmak üçin döredijilikli AI ulanýar

  “Amazon Bedrock”, müşderiler üçin maşyn öwrenmegi we AI-ni aňsatlaşdyrmak we işläp düzüjiler üçin giriş päsgelçiligini azaltmak üçin “Amazon Bedrock” atly täze hyzmaty hödürledi.“Amazon Bedrock”, müşderilere “Amazon” -yň esasy modellerine we AI21 Labs, A ... ýaly öňdebaryjy AI başlangyçlaryna girmäge mümkinçilik berýän täze hyzmatdyr.
  Koprak oka
 • Senagat 4.0 tehnologiýa döwründe masştab ýa-da indiwidualizasiýa ösdürmelimi?

  Senagat 4.0 tehnologiýa döwründe masştab ýa-da indiwidualizasiýa ösdürmelimi?

  Senagat 4.0 düşünjesi on ýyla golaý wagt bäri dowam edip gelýär, emma şu wagta çenli senagata getirýän gymmaty entek ýeterlik däl. Senagat önümleriniň interneti bilen düýpli mesele bar, ýagny önümleriň senagat interneti ýok has uzyn “Internet +” bir gezek w ...
  Koprak oka
 • ABŞ-da EXPO ICMA 2023 kartoçkasy

  ABŞ-da EXPO ICMA 2023 kartoçkasy

  Hytaýda iň ýokary RFID / NFC önümçiligi hökmünde MIND ABŞ-daky ICMA 2023 Card önümçiligini we şahsylaşdyryş sergisine gatnaşdy.16-17-nji maýda, RFID-de tabşyrylan onlarça müşderi bilen duşuşdyk we bellik, metal kartoçka, agaç kartoçkasy we ş.m. ýaly köp sanly RFID önümçiligini görkezdik ...
  Koprak oka
 • RFID pudagynda täze hyzmatdaşlyk

  RFID pudagynda täze hyzmatdaşlyk

  Golaýda Impinj “Voyantic” -iň resmi satyn alnandygyny habar berdi.Satyn alandan soň, ImpinjVoyantic-iň synag tehnologiýasyny bar bolan RFID gurallaryna we çözgütlerine birleşdirmegi meýilleşdirýär, bu bolsa Impinj-e RFID önümleriniň has giňişleýin görnüşini hödürlemäge mümkinçilik berer ...
  Koprak oka
 • Chengdu Mind RFID Journalurnalyna LIVE gatnaşdy!

  Chengdu Mind RFID Journalurnalyna LIVE gatnaşdy!

  2023-nji ýylyň 8-nji maýyndan başlandy.Möhüm RFID önümleri kompaniýasy hökmünde MIND, RFID çözgüdi mowzugy bilen sergä gatnaşmaga çagyryldy.RFID belliklerini, RFID agaç kartasyny, RFID bilek zolagyny, RFID halkalaryny we ş.m. getirýäris, olaryň arasynda RFID halkalary we agaç kartoçkalary özüne çekýär ...
  Koprak oka
 • “Hubei Trading Group” akylly transportly adamlara ajaýyp syýahat edýär

  “Hubei Trading Group” akylly transportly adamlara ajaýyp syýahat edýär

  Recentlyakynda, Hubei Söwda Topary 3-iň golçurlary Döwlet Geňeşiniň Döwlet Aktiwlerine Gözegçilik we Dolandyryş Geňeşi tarapyndan "Ylmy reforma görkeziş kärhanalary" tarapyndan saýlandy, 1 golçur kärhanasy "iki ýüz kärhana" hökmünde saýlandy.Döredileli bäri 12 ...
  Koprak oka
 • Chengdu Mind NFC Smart Ring

  Chengdu Mind NFC Smart Ring

  NFC akylly halkasy moda we geýip bolýan elektron önüm bolup, funksiýany ýerine ýetirmek we maglumatlary paýlaşmak üçin “Near Field Communication” (NFC) arkaly smartfon bilen birigip bilýär.Waterokary derejeli suw garşylygy bilen döredilen, hiç hili elektrik üpjünçiligi bolmazdan ulanylyp bilner.Içine ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/16