Habarlar

 • RFID bilekleri aýdym-saz festiwaly gurnaýjylary tarapyndan meşhurdyr

  RFID bilekleri aýdym-saz festiwaly gurnaýjylary tarapyndan meşhurdyr

  Soňky ýyllarda has köp aýdym-saz festiwallary gatnaşyjylara amatly giriş, töleg we interaktiw tejribe bermek üçin RFID (radio ýygylygyny kesgitlemek) tehnologiýasyny kabul edip başlady.Esasanam ýaşlar üçin bu innowasiýa çemeleşmesi, şübhesiz, t ...
  Koprak oka
 • RFID howply himiki howpsuzlygy dolandyrmak

  RFID howply himiki howpsuzlygy dolandyrmak

  Howply himiki serişdeleriň howpsuzlygy, howpsuz önümçilik işleriniň ileri tutulýan ugurlarydyr.Emeli intellektiň güýçli ösüşiniň häzirki döwründe adaty el bilen dolandyrmak çylşyrymly we netijesiz bolup, “The Times” -den yza galdy.RFID-iň döremegi ...
  Koprak oka
 • Bölek satuw pudagynda rfid tehnologiýasynyň innowasion goşundylary

  Bölek satuw pudagynda rfid tehnologiýasynyň innowasion goşundylary

  Ylmyň we tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen, bölek satuw pudagynda RFID (Radio ýygylygy kesgitlemek) tehnologiýasynyň innowasion ulanylyşy ünsi özüne çekýär.Haryt inwentarlaryny dolandyrmakdaky roly, anti -...
  Koprak oka
 • NFC kartoçkasy we belligi

  NFC kartoçkasy we belligi

  NFC bölegi RFID (radio ýygylygy kesgitlemek) we Bluetooth bölegi.RFID-den tapawutlylykda, NFC bellikleri ulanyjylara has takyklyk berip, ýakyn ýerde işleýär.NFC, şeýle hem, “Bluetooth Low Energy” ýaly el bilen enjam tapylmagyny we sinhronlaşmagyny talap etmeýär.Iň uly tapawut jedel ...
  Koprak oka
 • Awtoulag tekerlerini gaýtadan işlemek tehnologiýasynda rfid tehnologiýasyny ulanmak

  Awtoulag tekerlerini gaýtadan işlemek tehnologiýasynda rfid tehnologiýasyny ulanmak

  “Internet of Things” tehnologiýasynyň çalt ösmegi bilen, radio ýygylygyny kesgitlemek (RFID) tehnologiýasy özboluşly artykmaçlyklary sebäpli durmuşyň ähli gatlaklarynda uly amaly potensialyny görkezdi.Esasanam awtoulag önümçilik pudagynda amaly ...
  Koprak oka
 • RFID ulanyp, howa ýollary senagaty goşlardaky näsazlyklary azaltmak üçin öňe gidişlik edýär

  RFID ulanyp, howa ýollary senagaty goşlardaky näsazlyklary azaltmak üçin öňe gidişlik edýär

  Tomus syýahat möwsümi gyzyp başlansoň, global awiakompaniýa pudagyna gönükdirilen halkara gurama goşlary yzarlamagyň amala aşyrylyşy barada hasabat ýaýratdy.Häzirki wagtda awiakompaniýalaryň 85 göterimi yzarlamak üçin haýsydyr bir ulgamy girizdi ...
  Koprak oka
 • RFID tehnologiýasy transport dolandyryşyny täzeden kesgitleýär

  RFID tehnologiýasy transport dolandyryşyny täzeden kesgitleýär

  Logistika we transport pudagynda ulag ulaglaryna we harytlara hakyky wagtda gözegçilik etmek islegi esasan aşakdaky fon we agyry nokatlaryndan gelip çykýar: Adaty logistika dolandyryşy köplenç el bilen edilýän amallara we ýazgylara daýanýar, maglumat bermäge ýykgyn edýär ...
  Koprak oka
 • RFID zibil akylly klassifikasiýa dolandyryş dolandyryş meýilnamasy

  RFID zibil akylly klassifikasiýa dolandyryş dolandyryş meýilnamasy

  Residentialaşaýyş zibil klassifikasiýasy we gaýtadan işlemek ulgamy iň ösen “Internet of Things” tehnologiýasyny ulanýar, her dürli maglumatlary RFID okyjylarynyň üsti bilen hakyky wagtda ýygnaýar we RFID ulgamy arkaly fon dolandyryş platformasy bilen baglanyşýar.RFID elektron gurmak arkaly ...
  Koprak oka
 • RFID ABS düwmesi

  RFID ABS düwmesi

  RFID ABS açar düwmesi Mind IOT-da gyzgyn satylýan önümlerimiziň biridir.ABS materialy bilen ýasalýar.Inçe metal galyndy arkaly açar zynjyr modelini basandan soň, mis simli gysgyç basylan zynjyr modeline goýulýar we soňra ultrases tolkuny bilen birleşdirilýär.Bu ...
  Koprak oka
 • RFID tehnologiýasy akylly kitap bukjasy

  RFID tehnologiýasy akylly kitap bukjasy

  RFID akylly kitapjagaz, radio ýygylygyny kesgitlemek tehnologiýasyny (RFID) ulanyp, kitaphanany dolandyrmak pudagyna öwrülişik girizen akylly enjamlaryň bir görnüşidir.Maglumat partlamasy döwründe kitaphananyň dolandyryşy hasam ...
  Koprak oka
 • Milli super hasaplaýyş internet platformasy resmi taýdan işe başlady!

  Milli super hasaplaýyş internet platformasy resmi taýdan işe başlady!

  11-nji aprelde, ilkinji hasaplaýyş internet sammitinde milli super hasaplaýyş internet platformasy resmi taýdan işe girizildi we sanly Hytaýyň gurluşygyny goldaýan awtoulag ýoluna öwrüldi.Habarlara görä, milli hasaplaýyş internet ulgamy ...
  Koprak oka
 • Medicalokary bahaly lukmançylyk sarp edişleri üçin RFID bazar ölçegi

  Medicalokary bahaly lukmançylyk sarp edişleri üçin RFID bazar ölçegi

  Lukmançylyk sarp ediş materiallary babatynda başlangyç iş modeli dürli sarp ediş materiallary bilen üpjün edijiler tarapyndan gönüden-göni hassahanalara satylmalydyr (ýürek stentleri, synag reagentleri, ortopediki materiallar we ş.m.), ýöne sarp edilýän materiallaryň köp bolmagy sebäpli bar köp üpjün edijiler we karar -...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/20