wideo ýazgy
wideo

1996

Hytaýda iň gowy 3
Esasy önümler: Rfid kartoçkalary, Rfid myhmanhana açar kartalary, Rfid bellikleri, Rfid belligi, RFID stikerleri, kontakt IC çip kartoçkalary, magnit zolak kartalary, PVC ID kartoçkalary we degişli okyjy / ýazyjylar: skan moduly, gatnaşyjy maşyn, DTU / RTU önümleri.
Koprak oka
 • 300+

  Işçiler

 • 100+

  100+ ýurda eksport etmek

 • 10+

  RFID patentleri

 • 20,000+

  Kwadrat metr zawod bazasy

Aýratyn önümler

IOT bar ýerinde akyl bar

amaly ssenariýleri

Tehnologiýalarymyz, amatly, köp faktorly tassyklamany üpjün edýän we gaty talap edilýän programmalary goldaýan pudaklaryň köpüsinde ýerleşdirildi.Tehnologiýalarymyz netijeliligi ýokarlandyrýar, ýalňyşlyklary azaldýar we zyýanly hüjümlerden goraýar.Akylly karta esasly tehnologiýalarymyz dürli ssenariýalara laýyk gelýär.

Koprak oka
hakda

akyldaşky gurşawy goramak

Durnuklylyk Nook, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak arkaly uglerod aýak yzyny azaltmak we bir gezek ulanylýan zatlaryň ýaramaz täsirini azaltmak üçin MIND-iň arasynda ileri tutulýan mesele.Munuň üçin MIND üpjünçilik zynjyrynyň ähli basgançaklaryny göz öňünde tutýar we durnuklylyk üçin döredijilik çemeleşmelerini ulanýar.

icon05 nyşan06 icon07 nyşan08

Daşky gurşawy goramaga kömek etmek we alada edýän dünýäňize görkezmek üçin MIND gaýtadan işlenen PVC kartany saýlaň

iň soňky habar

Koprak oka
RFID bilekleri aýdym-saz festiwaly gurnaýjylary tarapyndan meşhurdyr

RFID bilekleri aýdym-saz bilen meşhur ...

24-06-27

Soňky ýyllarda has köp aýdym-saz festiwallary gatnaşyjylara amatly giriş, töleg we interaktiw tejribe bermek üçin RFID (radio ýygylygyny kesgitlemek) tehnologiýasyny kabul edip başlady.Esasanam ýaşlar üçin bu innowasiýa çemeleşmesi, şübhesiz, t ...

RFID howply himiki howpsuzlygy dolandyrmak

RFID howply himiki howpsuzlygy dolandyrmak

24-06-26

Howply himiki serişdeleriň howpsuzlygy, howpsuz önümçilik işleriniň ileri tutulýan ugurlarydyr.Emeli intellektiň güýçli ösüşiniň häzirki döwründe adaty el bilen dolandyrmak çylşyrymly we netijesiz bolup, “The Times” -den yza galdy.RFID-iň döremegi ...

Bölek satuw pudagynda rfid tehnologiýasynyň innowasion goşundylary

Rfid tehnologiýanyň innowasion goşundylary ...

24-06-25

Ylmyň we tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen, bölek satuw pudagynda RFID (Radio ýygylygy kesgitlemek) tehnologiýasynyň innowasion ulanylyşy ünsi özüne çekýär.Haryt inwentarlaryny dolandyrmakdaky roly, anti -...

NFC kartoçkasy we belligi

NFC kartoçkasy we belligi

24-06-24

NFC bölegi RFID (radio ýygylygy kesgitlemek) we Bluetooth bölegi.RFID-den tapawutlylykda, NFC bellikleri ulanyjylara has takyklyk berip, ýakyn ýerde işleýär.NFC, şeýle hem, “Bluetooth Low Energy” ýaly el bilen enjam tapylmagyny we sinhronlaşmagyny talap etmeýär.Iň uly tapawut jedel ...

Awtoulag tekerlerini gaýtadan işlemek tehnologiýasynda rfid tehnologiýasyny ulanmak

Rfid tehnologiýasyny awtoulagda ulanmak ...

24-06-16

“Internet of Things” tehnologiýasynyň çalt ösmegi bilen, radio ýygylygyny kesgitlemek (RFID) tehnologiýasy özboluşly artykmaçlyklary sebäpli durmuşyň ähli gatlaklarynda uly amaly potensialyny görkezdi.Esasanam awtoulag önümçilik pudagynda amaly ...

RFID ulanyp, howa ýollary senagaty goşlardaky näsazlyklary azaltmak üçin öňe gidişlik edýär

RFID-i ulanmak, howa ýollary senagaty progr ...

24-06-14

Tomus syýahat möwsümi gyzyp başlansoň, global awiakompaniýa pudagyna gönükdirilen halkara gurama goşlary yzarlamagyň amala aşyrylyşy barada hasabat ýaýratdy.Häzirki wagtda awiakompaniýalaryň 85 göterimi yzarlamak üçin haýsydyr bir ulgamy girizdi ...

RFID tehnologiýasy transport dolandyryşyny täzeden kesgitleýär

RFID tehnologiýasy transporty täzeden kesgitleýär ...

24-06-03

Logistika we transport pudagynda ulag ulaglaryna we harytlara hakyky wagtda gözegçilik etmek islegi esasan aşakdaky fon we agyry nokatlaryndan gelip çykýar: Adaty logistika dolandyryşy köplenç el bilen edilýän amallara we ýazgylara daýanýar, maglumat bermäge ýykgyn edýär ...

RFID zibil akylly klassifikasiýa dolandyryş dolandyryş meýilnamasy

RFID zibil akylly klassifikasiýa m ...

24-05-30

Residentialaşaýyş zibil klassifikasiýasy we gaýtadan işlemek ulgamy iň ösen “Internet of Things” tehnologiýasyny ulanýar, her dürli maglumatlary RFID okyjylarynyň üsti bilen hakyky wagtda ýygnaýar we RFID ulgamy arkaly fon dolandyryş platformasy bilen baglanyşýar.RFID elektron gurmak arkaly ...

RFID ABS düwmesi

RFID ABS düwmesi

24-05-30

RFID ABS açar düwmesi Mind IOT-da gyzgyn satylýan önümlerimiziň biridir.ABS materialy bilen ýasalýar.Inçe metal galyndy arkaly açar zynjyr modelini basandan soň, mis simli gysgyç basylan zynjyr modeline goýulýar we soňra ultrases tolkuny bilen birleşdirilýär.Bu ...

RFID tehnologiýasy akylly kitap bukjasy

RFID tehnologiýasy akylly kitap bukjasy

24-05-28

RFID akylly kitapjagaz, radio ýygylygyny kesgitlemek tehnologiýasyny (RFID) ulanyp, kitaphanany dolandyrmak pudagyna öwrülişik girizen akylly enjamlaryň bir görnüşidir.Maglumat partlamasy döwründe kitaphananyň dolandyryşy hasam ...

Milli super hasaplaýyş internet platformasy resmi taýdan işe başlady!

Milli super hasaplaýyş internet platformasy ...

24-05-27

11-nji aprelde, ilkinji hasaplaýyş internet sammitinde milli super hasaplaýyş internet platformasy resmi taýdan işe girizildi we sanly Hytaýyň gurluşygyny goldaýan awtoulag ýoluna öwrüldi.Habarlara görä, milli hasaplaýyş internet ulgamy ...

Medicalokary bahaly lukmançylyk sarp edişleri üçin RFID bazar ölçegi

Medicalokary bahaly lukmançylyk üçin RFID bazar ölçegi ...

24-05-26

Lukmançylyk sarp ediş materiallary babatynda başlangyç iş modeli dürli sarp ediş materiallary bilen üpjün edijiler tarapyndan gönüden-göni hassahanalara satylmalydyr (ýürek stentleri, synag reagentleri, ortopediki materiallar we ş.m.), ýöne sarp edilýän materiallaryň köp bolmagy sebäpli bar köp üpjün edijiler we karar -...