wideo ýazgy
wideo

1996

Hytaýda iň gowy 3
Esasy önümler: Rfid kartoçkalary, Rfid myhmanhana açar kartalary, Rfid bellikleri, Rfid belligi, RFID stikerleri, kontakt IC çip kartoçkalary, magnit zolak kartalary, PVC ID kartoçkalary we degişli okyjy / ýazyjylar: skan moduly, gatnaşyjy maşyn, DTU / RTU önümleri.
Koprak oka
 • 300+

  Işçiler

 • 100+

  100+ ýurda eksport etmek

 • 10+

  RFID patentleri

 • 20,000+

  Kwadrat metr zawod bazasy

Aýratyn önümler

IOT bar ýerinde akyl bar

amaly ssenariýleri

Tehnologiýalarymyz, amatly, köp faktorly tassyklamany üpjün edýän we gaty talap edilýän programmalary goldaýan pudaklaryň köpüsinde ýerleşdirildi.Tehnologiýalarymyz netijeliligi ýokarlandyrýar, ýalňyşlyklary azaldýar we zyýanly hüjümlerden goraýar.Akylly karta esasly tehnologiýalarymyz dürli ssenariýalara laýyk gelýär.

Koprak oka
hakda

akyldaşky gurşawy goramak

Durnuklylyk Nook, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak arkaly uglerod aýak yzyny azaltmak we bir gezek ulanylýan zatlaryň ýaramaz täsirini azaltmak üçin MIND-iň arasynda ileri tutulýan mesele.Munuň üçin MIND üpjünçilik zynjyrynyň ähli basgançaklaryny göz öňünde tutýar we durnuklylyk üçin döredijilik çemeleşmelerini ulanýar.

icon05 nyşan06 icon07 nyşan08

Daşky gurşawy goramaga kömek etmek we alada edýän dünýäňize görkezmek üçin MIND gaýtadan işlenen PVC kartany saýlaň

iň soňky habar

Koprak oka
Ekologiýa taýdan arassa adaty kagyz kartoçkasy bilen işiňizi ösdürmäge kömek etjek hyzmatdaş gözleýärsiňizmi?Soň bolsa şu gün gerekli ýere geldiň!

Size kömek etjek hyzmatdaş gözleýärsiňizmi ...

24-03-29

Kagyz materiallarymyzyň we printerlerimiziň hemmesi FSC (Tokaý Dolandyryş Geňeşi) tarapyndan tassyklanan;kagyz wizit kartoçkalarymyz, açar ýeňlerimiz we konwertlerimiz diňe gaýtadan işlenen kagyzda çap edilýär.MIND-de, durnukly gurşawyň aň-düşünjä wepalylyga baglydygyna ynanýarys ...

RFID akylly dolandyryş täze üpjünçilik zynjyryny üpjün edýär

RFID akylly dolandyryş täze ...

24-03-29

Täze önümler sarp edijileriň gündelik durmuş islegi we aýrylmaz harytlar, şeýle hem täze kärhanalaryň möhüm kategoriýasydyr, Hytaýyň soňky ýyllarda täze bazar masştaby yzygiderli ösmegini dowam etdirdi, 2022-nji ýylda täze bazar göwrümi 5 trillion ýuandan geçdi.Sarp ediji hökmünde ...

Haýwanlaryň gulak bellikleri üçin RFID tehnologiýasynyň amaly ssenarileri

RFID tehnologiýasynyň amaly ssenarileri ...

24-03-29

1. Haýwan we haýwan önümleriniň yzarlanylyşy: RFID elektron bellikleri bilen saklanýan maglumatlary üýtgetmek we ýitirmek aňsat däl, şonuň üçin her haýwanyň hiç haçan ýitip gitmejek elektron şahsyýetnamasy bar.Bu tohum, gelip çykyşy, immuniteti, bejergisi ... ýaly möhüm maglumatlary yzarlamaga kömek edýär.

Çipleriň satuwy ýokarlanýar

Çipleriň satuwy ýokarlanýar

24-03-29

RFID senagat topary RAIN Alliance, soňky bir ýylda UHF RAIN RFID bellik çipleriniň iberilişinde 32 göterim ösüş gazandy we RAIN RFID ýarymgeçirijileriniň we bellikleriniň dört esasy üpjün edijisi tarapyndan öndürilen jemi 44,8 milliard çip dünýä ýüzüne iberildi.Bu san mo ...

Ajaýyp Bahar MIND 2023 her ýyl ajaýyp işgär syýahatçylygyny sylaglamak çäresi bilen bilelikde gelýär!

Ajaýyp Bahar bilen bilelikde gelýär ...

24-03-27

Guysigitlere üýtgeşik we ýatdan çykmajak Bahar syýahatyny berýär!Tebigatyň özüne çekijiligini duýmak, agyr dynç almak we agyr ýyllardan soň gowy wagtlardan lezzet almak!Şeýle hem, olary we tutuş MIND maşgalalaryny has ajaýyp tarapa bilelikde işlemegi dowam etdirmäge çagyrýar ...

Womenhli aýal-gyzlara baýramyňyz gutly bolsun!

Womenhli aýal-gyzlara baýramyňyz gutly bolsun!

24-03-08

Halkara aýal-gyzlar güni (IWD) her ýyl 8-nji martda aýallar hukuklary hereketiniň merkezi hökmünde bellenilýän baýramçylykdyr.IWD jyns taýdan deňlik, zorluk we aýallara garşy zulum etmek ýaly meselelere ünsi jemleýär. Aýal-gyzlaryň ses bermek hukugynyň ähliumumy, IWD gelip çykyşy ...

“Apple” -iň akylly halkasynyň täzeden açylmagy: “Apple” -iň akylly halkalaryň ösüşini çaltlaşdyrýandygy baradaky habar

“Apple” -iň akylly halkasynyň täzeden açylmagy: Ap ...

24-02-29

Günorta Koreýadan gelen täze hasabatda ulanyjynyň saglygyny yzarlamak üçin barmakda geýip boljak akylly halkanyň ösüşiniň çaltlaşdyrylýandygy aýdylýar.Birnäçe patentiň görkezişi ýaly, “Apple” birnäçe ýyl bäri geýip bolýan halka enjamy bilen gyzyklanýar, ýöne Samsunyň ...

Nvidia, Huawei-ni iki sebäbe görä iň uly bäsdeşi diýip kesgitledi

Nvidia Huawei-ni özüniň ululygy diýip kesgitledi ...

24-02-26

Nvidia ABŞ-nyň Gymmatly kagyzlar we bir Exchangea toparyna beren arzasynda ilkinji gezek Huawei-i emeli intellekt çipleri ýaly birnäçe esasy kategoriýada iň uly bäsdeşi hökmünde kesgitledi.Häzirki habarlardan Nvidia Huawei-i iň uly bäsdeşi hasaplaýar, ...

Birnäçe global ägirtler birleşýärler!Intel, 5G hususy tor çözgüdini ýerleşdirmek üçin birnäçe kärhana bilen hyzmatdaş

Birnäçe global ägirtler birleşýärler!Intel ...

24-02-19

Golaýda Intel “Amazon Cloud Technology”, “Cisco”, “NTT DATA”, “Ericsson” we “Nokia” bilen bilelikde 5G hususy tor çözgütleriniň dünýä derejesinde ýerleşdirilmegini bilelikde ösdürmek üçin işlejekdigini resmi taýdan yglan etdi.Intel 2024-nji ýylda kärhananyň 5G hususy tora isleginiň bardygyny aýtdy ...

Huawei aragatnaşyk pudagynda ilkinji uly göwrümli modeli hödürledi

Huawei ilkinji uly göwrümli re modeimi açdy ...

24-02-12

MWC24 Barselonanyň ilkinji gününde Huawei kompaniýasynyň müdiri we IKT Önümleri we Solutions kompaniýasynyň prezidenti Chaň Çaobin aragatnaşyk pudagynda ilkinji uly göwrümli modeli açdy.Bu täzeçillik, aragatnaşyk pudagy üçin üçünji ädim ...

Magstripe myhmanhananyň açar kartlary

Magstripe myhmanhananyň açar kartlary

24-02-05

Käbir myhmanhanalar magnit zolakly giriş kartalaryny ulanýarlar ("magstripe kartlary" diýilýär)..Hotelöne ýakynlyk kartalary (RFID), jezalandyrylan giriş kartalary, surat şahsyýetnamasy, ştrih-kod we akylly kartoçkalar ýaly myhmanhanalara gözegçilik etmek üçin başga alternatiwalar bar.Bular e ...

Gapy asgyjyny bozmaň

Gapy asgyjyny bozmaň

24-02-01

Gapy asmaýjyny bozmaň Akyldaky iň yssy önümleriň biridir.Bizde PVC gapy asma enjamy we agaç gapy asgyçlary bar.Ululygy we görnüşi düzülip bilner.Myhmanhananyň gapy asýanlarynyň iki gapdalynda "Aladalanmaň" we "Arassalamagyňyzy haýyş edýäris".Kartany asyp bolýar ...