wideo ýazgy
wideo

1996

Hytaýda iň gowy 3
Esasy önümler: Rfid kartoçkalary, Rfid myhmanhana açar kartalary, Rfid bellikleri, Rfid belligi, RFID stikerleri, kontakt IC çip kartoçkalary, magnit zolak kartalary, PVC ID kartoçkalary we degişli okyjy / ýazyjylar: skan moduly, gatnaşyjy maşyn, DTU / RTU önümleri.
Koprak oka
 • 300+

  Işçiler

 • 100+

  100+ ýurda eksport etmek

 • 10+

  RFID patentleri

 • 20,000+

  Kwadrat metr zawod bazasy

Aýratyn önümler

IOT bar ýerinde akyl bar

amaly ssenariýleri

Tehnologiýalarymyz, amatly, köp faktorly tassyklamany üpjün edýän we gaty talap edilýän programmalary goldaýan pudaklaryň köpüsinde ýerleşdirildi.Tehnologiýalarymyz netijeliligi ýokarlandyrýar, ýalňyşlyklary azaldýar we zyýanly hüjümlerden goraýar.Akylly karta esasly tehnologiýalarymyz dürli ssenariýalara laýyk gelýär.

Koprak oka
hakda

akyldaşky gurşawy goramak

Durnuklylyk Nook, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak arkaly uglerod aýak yzyny azaltmak we bir gezek ulanylýan zatlaryň ýaramaz täsirini azaltmak üçin MIND-iň arasynda ileri tutulýan mesele.Munuň üçin MIND üpjünçilik zynjyrynyň ähli basgançaklaryny göz öňünde tutýar we durnuklylyk üçin döredijilik çemeleşmelerini ulanýar.

icon05 nyşan06 icon07 nyşan08

Daşky gurşawy goramaga kömek etmek we alada edýän dünýäňize görkezmek üçin MIND gaýtadan işlenen PVC kartany saýlaň

iň soňky habar

Koprak oka
Çongçin akylly awtoulag duralgasynyň gurluşygyny öňe sürýär

Çongçin sm-iň gurluşygyny öňe sürýär ...

23-03-29

Recentlyakynda, Liangjiang Täze etraby, CCCC akylly awtoulag duralgalarynyň birinji partiýasynyň açylyş dabarasyny we taslamalaryň ikinji tapgyrynyň düýbüni tutmak dabarasyny geçirdi.Geljek ýylyň ahyryna çenli dokuz sany akylly awtoulag duralgasy (awtoulag duralgasy) goşular ...

Şahsyýetnama geýip, 15 million ýuanyň grantynyň deregine 1300 sygyr

Şahsyýetnama geýip, çalyşmak üçin 1300 sygyr ...

23-03-29

Geçen ýylyň oktýabr aýynyň ahyrynda Hytaý Halk Bankynyň Týanjinin bölümi, Týanjinin bank we ätiýaçlandyryş kadalaşdyryş býurosy, şäher oba hojalygy komissiýasy we şäher maliýe býurosy bilelikde li üçin ipoteka maliýeleşdirilmegi barada habarnamany berdiler ...

UAV ykjam akylly şäher ulgamy platformasy sanly Gansunyň gurluşygyna goşant goşýar

Uçar ykjam akylly şäher ulgam platformasy ...

23-03-29

Trafficol hadysalaryny çalt çözmek, tokaý zyýankeşlerini we keselleri ýüze çykarmak, gyssagly halas ediş kepilligi, şäher dolandyryşyny hemmetaraplaýyn dolandyrmak… 24-nji martda habarçy Corbett Awiasiýa 2023 Täze önüm çykaryş konferensiýasyndan we Hytaýyň UAV önümçilik bileleşigi konferensiýasyndan ...

Çongçiniň kitaphanasy “Sensiz akylly karz ulgamy” işe başlady

Çongçiniň kitaphanasy “Sensele ...

23-03-28

23-nji martda Çongkiniň kitaphanasy okyjylara pudagyň ilkinji “duýgur däl akylly karz ulgamyny” resmi taýdan açdy.Bu gezek, Çongçin kitaphanasynyň üçünji gatynda Hytaýyň kitap karz berýän ýerinde “açyk duýmaýan akylly karz ulgamy” işe girizildi.Komp ...

-Eke-täk RFID bilek zolaklary

-Eke-täk RFID bilek zolaklary

23-03-27

RFID akylly kartoçkalary bilen deňeşdirilende, bir gezek ulanylýan RFID bilek zolaklary has çeýe we amatlydyr. Çip TK4100, Mifare, NFC we ş.m. ýaly 125 Khz we 13.56Mhz ýygylygy ulanyp biler, reňk we çap görnüşi hem özleşdirilip bilner.bilek materialy dokalyp, bellik, ýüpek ýa-da bir gezek ulanylýan DuP ...

Aýal-gyzlar gününi belläň we her bir zenana ak pata beriň

Aýal-gyzlar gününi belläň we gan hödürläň ...

23-03-08

Gün bolmasa güller güllemez;hakyky söýgi bolmasa bagtyň ýaýrajak ýeri bolmaz;aýallar bolmasa dünýä ýagtylygynyň ýarysyny ýitirer.Bu gün Halkara aýallar güni, kompaniýamyz aýal-gyzlar gününe sowgat paýlady ...

Günüňiz haýyrly!

Günüňiz haýyrly!

23-02-26

Bu, Hytaýda 26 ýyllyk professional RFID kart öndürijisi bolan Çengdu MIND.Esasy önümlerimiz pvc, agaç, metal kartoçka.Sosiatiniň ösüşi we adamlaryň daşky gurşawy goramak meselesine ünsi bilen, ýaňy-ýakynda ýüze çykýan PETG daşky gurşawy goramak kartoçkasy ...

“Chengdu Mind” delegasiýasy 2023-nji ýyldaky “Alibaba Mart” söwda festiwaly PK ýaryşyna gatnaşmak üçin

Çengdu Mind wekiliýeti ...

23-02-19

Mart gelýär.Siçuan sebitiniň Alibaba Merkezi we Günbatar Sebit, Alibaba Mart Söwda Festiwaly PK bäsleşigini geçirmek üçin esasy daşary söwda kärhanalary bilen hyzmatdaşlyk etdi, 147-e çenli kärhana gatnaşdy.Elitanyň iş diregi toparlaryny herekete taýýarlamaga alyp bardy ...

Milli akylly nesil emeli intellekt “akylly transport” taslamasy Siçuanda başlandy

Milli täze nesil emeli ...

23-02-16

Siçuanyň awtonom sürmegi we tiz ýollarda erkin işlemegini üpjün etmek üçin adaty ulaga ETC enjamyny oturtmak arkaly “akylly transportda” öňdeligi alar diýlip garaşylýar.24-nji fewralda milli täze nesil emeli esasy taslamanyň açylyş dabarasy ...

China Unicom ýakyn wagtda dünýäde ilkinji “5G RedCap” söwda modulyny çykarar

China Unicom ýakyn wagtda dünýäni çykarar & ...

23-02-12

China Unicom, Barselonada geçirilen MWC 2023 5G innowasiýa konferensiýasynda dünýädäki ilkinji "5G Redcap täjirçilik modulyny" çykarjakdygyny mälim etdi.2023-nji ýylyň 27-nji fewralynda sagat 17: 55-de başlaýar. Şu ýylyň ýanwar aýynda Hytaýyň “Unicom 5G RedCap” ak kagyzy çap edildi ...

Hytaý hemra internetini gurmak üçin 2023-nji ýylda hemra intensiw uçuş döwrüni başlar.

Hytaý hemrany intensiw ýagdaýda kabul eder ...

23-02-08

100 Gb / s-dan gowrak kuwwatlylygy bolan Hytaýyň ilkinji ýokary öndürijilikli emeli hemrasy, “Zhongxing 26” ýakyn wagtda uçurylar we Hytaýda hemra internet amaly hyzmatlarynyň täze eýýamynyň başlanandygyny görkezýär.Geljekde Hytaýyň “Starlink” ulgamynda 12,992 pes orb ulgamy bolar ...

Şençzhenen Baoan “1 + 1 + 3 + N” akylly jemgyýetçilik ulgamyny gurdy

Şençzhenen Baoan “1 + 1 + 3 + N ...

23-02-05

Şençzhenen Baoan “1 + 1 + 3 + N” akylly jemgyýetçilik ulgamyny gurdy Soňky ýyllarda Guangdong welaýatynyň Şençzhenen şäheriniň Baoan etraby akylly jemgyýetleriň gurluşygyny yzygiderli öňe sürdi we “1 + 1 + 3 + N” akylly jemgyýetçilik ulgamy.“1 ″ düşünmek diýmek ...