wideo ýazgy
wideo

1996

Hytaýda iň gowy 3
Esasy önümler: Rfid kartoçkalary, Rfid myhmanhana açar kartalary, Rfid bellikleri, Rfid belligi, RFID stikerleri, kontakt IC çip kartoçkalary, magnit zolak kartalary, PVC ID kartoçkalary we degişli okyjy / ýazyjylar: skan moduly, gatnaşyjy maşyn, DTU / RTU önümleri.
Koprak oka
 • 300+

  Işçiler

 • 100+

  100+ ýurda eksport etmek

 • 10+

  RFID patentleri

 • 20,000+

  Kwadrat metr zawod bazasy

Aýratyn önümler

IOT bar ýerinde akyl bar

amaly ssenariýleri

Tehnologiýalarymyz, amatly, köp faktorly tassyklamany üpjün edýän we gaty talap edilýän programmalary goldaýan pudaklaryň köpüsinde ýerleşdirildi.Tehnologiýalarymyz netijeliligi ýokarlandyrýar, ýalňyşlyklary azaldýar we zyýanly hüjümlerden goraýar.Akylly karta esasly tehnologiýalarymyz dürli ssenariýalara laýyk gelýär.

Koprak oka
hakda

akyldaşky gurşawy goramak

Durnuklylyk Nook, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak arkaly uglerod aýak yzyny azaltmak we bir gezek ulanylýan zatlaryň ýaramaz täsirini azaltmak üçin MIND-iň arasynda ileri tutulýan mesele.Munuň üçin MIND üpjünçilik zynjyrynyň ähli basgançaklaryny göz öňünde tutýar we durnuklylyk üçin döredijilik çemeleşmelerini ulanýar.

icon05 nyşan06 icon07 nyşan08

Daşky gurşawy goramaga kömek etmek we alada edýän dünýäňize görkezmek üçin MIND gaýtadan işlenen PVC kartany saýlaň

iň soňky habar

Koprak oka
Chengdu Mind, şu gün açylan Pari Parisiň Smart Card, Töleg we akyl kesgitlemesi, sanly howpsuzlyk sergisine gatnaşdy!

Chengdu Mind Pari Paris Sm-a gatnaşdy ...

23-11-29

Üç günlük (28-30-njy noýabr) Pari Parisiň akylly kartoçkasy, töleg we akyl taýdan kesgitlemek, sanly howpsuzlyk sergisi şu gün açylýar!Bu gezek RFID agaç kartoçkasy, Agaç myhmanhanasy alamaty bozmaýar, RFID / NFC maýatnik, bilezik, kagyz kartoçkalary we o ...

Huawei, akylly hereketiň täze döwrüni başlady

Huawei täze akylly döwri başlady ...

23-11-26

Huawei dört sany akylly awtoulag kooperatiw awtoulag kompaniýasyny bilelikdäki kärhana maýa goýmak üçin çagyrdy.Awtoulag kompaniýalary baha berýärler we taýýarlaýarlar.28-nji noýabrda, “Surging” habarlary diňe Huawei-iň dört hyzmatdaşyna goşulmak üçin çakylyk alandygyny habarly çeşmelerden aldy.

Mediatek, Angliýanyň başlangyçlaryna maýa goýmak meýilnamalaryna jogap berýär: emeli intellekt we IC dizaýn tehnologiýasyna üns bermek

Mediatek U-a maýa goýmak meýilnamalaryna jogap berýär ...

23-11-21

Iňlis global maýa goýum sammiti 27-nji Londonda geçirildi we premýer-ministr Angliýada tassyklanan daşary ýurt täze maýa goýumlaryny yglan etdi we Taýwanyň IC dizaýn lideri Mediatekiň n-de birnäçe Iňlis innowasiýa tehnologiýa kompaniýalaryna maýa goýmagy meýilleşdirýändigini aýtdy.

Chengdu Mind RFID bloklaýyş kartasy

Chengdu Mind RFID bloklaýyş kartasy

23-11-20

Her ýyl duýgur maglumatlaryňyz bilen has köp çäreleri görmeli ýaly duýsaňyz, duýgularyňyz üns merkezinde.Syýahatçy hökmünde baglanyşykly peýdalar üçin iň oňat syýahat kredit kartoçkalaryndan birini ýygy-ýygydan ulanyp bilersiňiz, emma maglumatlaryňyzy ogurlamak aladasy hem bolup biler ...

IOTE Eko-gezelenç Çengdu bekediniň ilkinji güni - Chengdu Mind önümçilik bazasyna sapar üstünlikli geçirildi.

IOTE Eko-gezelenç Çengdu köçesiniň ilkinji güni ...

23-11-17

2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda IOTE eko-gezelenç Çengdu bekediniň ilkinji güni meýilnama boýunça geçirildi.Chengdu Mind IOT Technology Co., LTD., Çengdu Internet of Things pudagynda öňdebaryjy kärhana hökmünde 60-dan gowrak iot pudagynyň ýolbaşçylaryny we myhmanlaryny kabul etmek hormatyna ...

Diwali gutly bolsun

Diwali gutly bolsun

23-11-06

Diwali, hindileriň beýleki dinlerinde-de tapawutlanýan yşyklar baýramydyr.Bu ruhy “ýagtylygyň garaňkylygyň üstünden, ýamanlygyň üstünden ýagşylygyň we nadanlygyň üstündäki bilimiň” nyşanydyr.Diwali, Aşwiniň hindi aýlarynda bellenilýär (...

Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi: Umumy emeli intellektiň we zatlaryň internetiniň täzelenmegini we birleşmegini höweslendiriň

Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi ...

23-10-30

22-nji oktýabrda Senagat we maglumat tehnologiýalary ministrliginiň Ylym we tehnologiýa bölüminiň müdiriniň orunbasary Ren Aiguang umumy emeli intellekt forumynda täze pursatdan peýdalanyp, akylly zatlaryň internetiniň açyljakdygyny aýtdy. täze tapgyr ...

SÖHBETDE GÖRNÜŞ ÜÇIN GEL!! N!#TRUSTECH

SÖHBETDE GÖRNÜŞ ÜÇIN GEL!! N!#TRUSTECH

23-10-29

Iň soňky önümlerimiz bilen tanyşmak üçin MIND st 5.2 F088 stendine baryp görmäge hoş geldiňiz, işiňiz üçin iň gowusyny saýlamaga kömek etmek üçin daşky gurşaw we gaýtadan ulanylýan RFID kartalarymyz bilen size ýol görkezýäris. Täze işiňiz bilen işiňizi has täsirli ediň. önümler: Agaç kartoçkasy, PETG kartoçkasy, Bio -...

RFID tehnologiýasy üpjünçilik zynjyrynyň yzarlanyşyny optimizirlemäge kömek edýär

RFID tehnologiýasy üpjünçilik meselesini optimizirlemäge kömek edýär ...

23-10-26

Sarp edijiler önümiň gelip çykyşy, tutuş önümçilik prosesi we ýakyn dükanda aksiýasynyň bardygyny ýa-da ýokdugy barada aç-açanlyga has köp baha berýän döwürde, satyjylar bu garaşmalary kanagatlandyrmak üçin täze we innowasion çözgütleri gözleýärler.Uly potensiala eýe bolan bir tehnologiýa ...

Nvidia täze eksport gözegçiliginiň derrew güýje girendigini we RTX 4090-ny agzamaýandygyny aýtdy

Nvidia täze eksport gözegçiliginiň ...

23-10-20

Pekin wagty bilen 24-nji oktýabrda agşam Nvidia ABŞ-nyň Hytaýa girizen täze eksport çäklendirmeleriniň derrew güýje girmegi üçin üýtgedilendigini habar berdi.Geçen hepde ABŞ hökümeti dolandyryşlary girizeninde, 30 günlük penjire galdyrdy.Baýden administrasiýasy eksport ko ...

Ningbo, RFID iot akylly oba hojalygyny hemme taraplaýyn ösdürdi we giňeltdi

Ningbo RF-ny ösdürip ýetişdirdi ...

23-10-14

Ninghai etrabynyň Sanmenwan häzirki zaman oba hojalygyny ösdürmek zolagynyň Shepan Tu blogunda uanuanfang akylly balykçylyk geljekki fermasy enjamlar bilen enjamlaşdyrylan emeli intellekt sanly ekerançylyk ulgamynyň içerki öňdebaryjy tehnologiýa derejesini gurmak üçin 150 million ýuana maýa goýdy ...

Microsoft, bulut hasaplaýyş we AI infrastrukturasyny giňeltmek üçin ýakyn iki ýylda Awstraliýada 5 milliard dollar maýa goýýar

Microsoft Aust-a 5 milliard dollar maýa goýýar ...

23-10-11

23-nji oktýabrda, Microsoft bulut hasaplaýyş we emeli intellekt infrastrukturasyny giňeltmek üçin ýakyn iki ýylda Awstraliýa 5 milliard dollar maýa goýjakdygyny mälim etdi.Kompaniýanyň soňky 40 ýylda ýurtda iň uly maýa goýumydygy aýdylýar.Maýa goýum Microsof-a kömek eder ...