Uly maglumatlar we bulut hasaplamasy häzirki zaman akylly oba hojalygyna kömek edýär

Häzirki wagtda Huaian şäherindäki 4,85 million mu tüwi önümçiligiň emele gelmegi üçin esasy düwün bolup durýan başlangyç tapgyra gadam basdy.Qualityokary hilli tüwiniň netijeli öndürilmegini üpjün etmek üçin
we oba hojalygyna peýda getirmekde we oba hojalygyny goldamakda oba hojalygynyň ätiýaçlandyryşynyň roluny ýerine ýetirmek bilen, ýerli hökümet akylly oba hojalygy Internet tehnologiýasy tehnologiýasyny güýçli öňe sürdi,
Arakesme döwri, ylmy taýdan dolandyrylan we gowulaşan peýdalar we güýzlük däne hasyl hasyly bermäge kömek etdi.

Daşky gurşaw faktorlaryny ýygnamak, nahal ýygnamak, üç bölek boýunça onlaýn maglumatlar bazasy ýaly ekinleriň akylly gözegçilik we irki duýduryş ulgamynyň üsti bilen
“Internet of Things” tehnologiýasy, temperatura, çyglylyk, ýeliň tizligi, topragyň PH bahasy we beýleki görkezijiler, tüwiniň ösüşine we oba hojalygynyň ýagdaýyna real wagt düşünmek, akylly çaklama we
uzakdaky hünärmenler, bir seredişde adamlar bu ugurdan netijeli dolandyrylmagyny gazanmak üçin onlaýn maslahat berýärler.Azyk meselesinde syýasata esaslanýan oba hojalygynyň ätiýaçlandyryş roluny has-da berkitmek üçin
önümçilik, şu ýylyň başyndan bäri Huaian şäher maliýe býurosy bölümi, Halk ätiýaçlandyryşy we emläk ätiýaçlandyryşy, bank ätiýaçlandyryşyna gözegçilik we başgalar bilen bilelikde
bölümler, köp partiýaly utgaşdyrmak, ekinlere akylly gözegçilik we irki duýduryş ulgamyny ösdürmek, uly tüwi ösdürip ýetişdirýänler üçin irki duýduryş we gözegçilik ulgamyny mugt gurmak, kömek etmek üçin şäherde
ylmy we netijeli meýdan dolandyryşy.

Uly maglumatlar we bulut hasaplamasy häzirki zaman akylly oba hojalygyna kömek edýär

Floüzýän şäher hökmünde tüwi we beýleki ekinleriň betbagtçylygyň öňüni almak we garşylygy üpjün etmekden başga-da, Huaian dykyz suw ulgamy we baý suw çeşmeleri, sagdyn ösüşi nädip üpjün etmeli?
suw hojalygy pudagy.Bu ýyl, Huai 'şäheri, Suyi etrabynyň Jinhu etrabynda, suw Baobao gözegçilik we irki duýduryş ulgamynyň ulanylmagyny ilkinji bolup öňe sürdi.Daýhanlar diňe görmeli
Ylmy köpeltmegi gazanmak we ýüze çykmazdan ozal problemalaryň öňüni almak üçin jübi telefony arkaly hakyky wagtda degişli maglumatlar.


Iş wagty: Awgust-15-2023