“Picc Ya” şahamçasy “ana” -da “elektron gulak belligi” tehnologiýasynyň innowasiýa ulanylyşynda öňdebaryjy boldy!

Birnäçe gün ozal, PICC emläk ätiýaçlandyryşy 'a' şahamçasy 'a' gözegçilik şahamçasynyň ýolbaşçylygynda
Döwlet Maliýe Gözegçiligi we Dolandyryşy, kärhana suw hojalygynyň ulanylyşyny üstünlikli synagdan geçirdi
oba hojalygynyň ätiýaçlandyryşynyň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak we oba kömek etmek üçin “elektron gulak belligi” tehnologiýasy
janlandyrmak.

““ Elektron gulak belligine ”ýerleşdirilen çip, sazlamak, skanirlemek we ýazga almak arkaly daýhanlaryň sanyny takyk barlap biler.
gulak belligi we doňuzlaryň şahsyýet maglumatyny ýazga alyň, şonuň üçin her bir malda yzarlap boljak “elektron şahsyýetnamasy” bar. ”
Yaa şäheriniň Halk ätiýaçlandyryş we emläk ätiýaçlandyryş şahamçasyna jogapkär degişli adamyň pikirine görä
adaty gulak belligi, “elektron gulak belligi” ýönekeý işleýiş, takyk kesgitlemek, yzarlamak, aňsat häsiýetlere eýe
ýitirmek, has köp könelmek garşylygy we ş.m., kompaniýanyň doňuz tohumçylygynyň ähli prosesine gözegçilik edýär, ýagdaýy ýok edýär
ätiýaçlandyryşyň ýeterlik däldigi, tohumçylyk pudagynyň ätiýaçlandyryşynyň berjaý edilmegini ep-esli gowulandyrýar we işewürlik töwekgelçiligini peseldýär.

“Picc Ya” şahamçasy, “Ya” an-da elektron gulak belligi tehnologiýasynyň innowasiýa ulanylyşynda öňdebaryjy boldy!(1)

Mundan başga-da, “elektron gulak belligi” howpsuzlyk we galplyga garşy kodlanan formaty ulanýar.Wrazuwyň ahyrynda ykjam DV
standart gözleg suratlary ätiýaçlandyrylan predmetiň şahsyýetini takyk kesgitlemek üçin ulanylýar we programma üpjünçiligi awtomatiki eksport edýär
sanawy we fonda maglumatlary seljerýär.Arza tarapy, wechat uzakdan öz-özüňe kömek gözlegini ulanmak, wagt gulpy, gaýtalanýan talaplaryň öňüni almak,
talaplaryň wagtynda ýerine ýetirilmegini gowulandyrmak, adam we maddy çykdajylary azaltmak.“Elektron gulak belligini” ulanmak maglumat meselesini netijeli çözýär
assimetriýa, dolandyryş faýllarynyň awtomatiki döredilmegi, has kämil maglumat, hakyky we täsirli maglumat ýygnamak we has takyk we
standartlaşdyrylan ýazuw we maglumatlary talap edýär.

“Picc Ya” şahamçasy, “Ya” an-da elektron gulak belligi tehnologiýasynyň innowasiýa ulanylyşynda öňdebaryjy boldy!(2)

Biziň kompaniýamyz haýwanlary dolandyrmagyň dürli gulak belliklerini ýöriteleşdirilen çözgütler bilen üpjün edip biler, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
https://www.mindrfid.com/animal-ear-tag-product/


Iş wagty: Awgust-20-2023