NFC aragatnaşyksyz kartlar.

Sanly we fiziki wizit kartoçkalaryň ulanylyşy artýarka, haýsysynyň has ygtybarly we ygtybarlydygy baradaky sorag hem artýar.
NFC kontaktsyz wizit kartoçkalarynyň meşhurlygynyň artmagy bilen köpler bu elektron kartalary ulanmagyň ygtybarlydygy bilen gyzyklanýar.
NFC kontaktsyz wizit kartoçkalarynyň howpsuzlygy bilen baglanyşykly birnäçe möhüm zatlar bar.Ilki bilen, NFC kartlarynyň şifrlenen we ýokary ygtybarly radio ýygylyk tehnologiýasyny ulanýandygyny bilmek möhümdir.Mundan başga-da, NFC kartlary köplenç PIN ýa-da paroly goramak ýaly howpsuzlyk aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylandyr.

TAP2

“Field Field Communication” ýa-da “NFC” tehnologiýasy iki jübi telefonyna ýa-da elektron enjamyna gysga aralyklarda maglumat alyşmaga mümkinçilik berýär.
Bu aragatnaşyklary, mahabatlary, mahabat habarlaryny paýlaşmagy we hatda tölegleri hem öz içine alýar.
NFC mümkinçilikli wizit kartoçkalary marka habardarlygyny ýokarlandyrmak we önümleri we hyzmatlary öňe sürmek isleýän kärhanalar üçin peýdaly gural bolup biler.Evena-da elýeterli bahada töleg geçiriň.

Kärhanalar müşderilere öz markalary, önümleri, hyzmatlary we töleg opsiýalary barada maglumat tapmaga kömek etmek üçin NFC mümkinçilikli kartalary ulanyp bilerler.
Mysal üçin, müşderi bölek satyjy tarapyndan hödürlenýän belli bir önüm ýa-da hyzmat hakda has giňişleýin maglumat almak üçin telefonyna kartoçkany skanirläp biler., A-da kredit kartoçkasynyň maglumatyny girizmän satyn almak üçin töläp biler.
Bu sanly döwürde adaty wizit kartoçkalardan sanly kartalara geçiş görýäris.Nöne NFC näme we nirede ulanylýar?

NFC ýa-da ýakyn aragatnaşyk, iki enjamyň biri-biri bilen ýakynlaşanda biri-biri bilen aragatnaşyk saklamagyna mümkinçilik berýän tehnologiýa.

TAP3

Bu tehnologiýa köplenç “Apple Pay” ýa-da “Android Pay” ýaly aragatnaşyksyz töleg ulgamlarynda ulanylýar.Şeýle hem, aragatnaşyk enjamlaryny alyşmak ýa-da iki enjamyň arasynda faýl paýlaşmak üçin ulanylyp bilner.

Bu tehnologiýa, enjamyňyzy başga bir NFC bilen işleýän enjama basyp, töleg geçirmäge mümkinçilik berýär.Hatda PIN belgisini ýazmak hökman däl.
NFC, PayPal, Venmo, Square Cash we ş.m. ýaly ykjam töleg programmalary bilen iň oňat işleýär.

TAP7

Apple Pay NFC tehnologiýasyny ulanýar.“Samsung Pay” hem şeýle edýär.Google Wallet hem ulandy.Emma indi başga-da köp kompaniýalar NFC-iň öz wersiýalaryny hödürleýärler.


Iş wagty: Awgust-10-2023