Şäher yşyklandyryjy akylly Çengdu, 60,000-den gowrak köçe çyralary “şahsyýetnama” etdi

2021-nji ýylda Çengdu şäher yşyklandyryş desgalaryny akylly özgertmäge başlar we Çengdu şäher häkimliginiň funksional yşyklandyryş desgalarynda bar bolan natriý ýagtylyk çeşmelerini üç ýyldan LED yşyk çeşmeleri bilen çalyşmak meýilleşdirilýär.Bir ýyllyk täzelenişden soň, Çengdunyň esasy şäher meýdanyndaky yşyklandyryş desgalarynyň ýörite ýazuwy hem başlandy we bu gezek köçe çyralary üçin “şahsyýetnama” açar boldy.“Şahsyýetnama”, köçe çyralaryna tehniki hyzmat etmek we köpçülikleýin abatlamak üçin takyk ýerleşişi üpjün edýän we köçe lampalarynyň her köçe çyrasyna takyk gözegçilik etmek üçin sanly ekiz tehnologiýa arkaly “tora” girmegine mümkinçilik berýän yşyk polýusynyň ähli maglumatlaryny öz içine alýar.Chengdu City Investment Smart City Technology Co., LTD-e jogapkär degişli adamyň sözlerine görä, häzirki wagta çenli Çengdu 64,000-den gowrak köçe lampasynyň “şahsyýetnamasyny” gaýtadan işlemegi tamamlady.

Çengdunyň esasy şäher meýdanynda dürli yşyklandyryş dolandyryş we tehniki hyzmatyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin “Çengdu Lighting Internet of Things” uly maglumat merkeziniň dörändigine düşünilýär.Platforma köçe çyrasynyň näsazlygynyň görnüşini, enjamlary kesgitlemegi, GIS geografiki ýerleşişini we beýleki maglumatlary işjeň we takyk kesgitläp biler. Näsazlyk maglumatlary alandan soň, platforma algoritmi ýol bölümi, howpsuzlyk howplary we näsazlyk kategoriýalary boýunça toparlara bölýär. iş tertibini birinji hatar hyzmat ediş işgärlerine paýlaň we netijeli ýapyk dolandyryşy emele getirmek üçin tehniki hyzmatyň netijelerini ýygnaň we arhiwläň.

"Köçäniň yşyk belgisini bermek, diňe bir ýönekeý bellik belgisini goýmak bilen çäklenmän", platforma jogapkär degişli adam, "yşyklandyryş desgalaryny gözden geçirende, kategoriýany, mukdaryny, ýagdaýyny, häsiýetini ýygnaýarys. , geografiki ýerleşişi we beýleki maglumatlar jikme-jik we her esasy yşyk polýusyna özboluşly aýratynlyk beriň.Sanly ekizleriň üsti bilen ýagtylyk polýuslary
Çengdunyň köçelerinde hakykatdanam biziň bilen ýaşa ".

Köçe çyrasy “ID kartoçkasynda” iki ölçegli kody skanirlemek üçin jübi telefonyny alanyňyzdan soň, ýeňil polýusyň “lukmançylyk bejergisi” sahypasyna girip bilersiňiz - Çengdu köçe çyrasyny bejermek wechat mini programmasy, bu ýaly esasy maglumatlary ýazýar. ýagtylyk polýusynyň we ýerleşýän ýolunyň sany.“Raýatlar durmuşynda köçe çyrasynyň näsazlygy bilen ýüzbe-ýüz bolanda, kody skanirlemek arkaly nädogry yşyk polýusyny tapyp bilerler, hapa we ýitenligi sebäpli iki ölçegli kody skanirläp bilmeseler, päsgelçiligi tapyp we habar berip bilerler. kiçi programmany abatlaň. ”Çengdu yşyklandyryş iot uly maglumat merkeziniň işgärleri aýtdy.Lightagtylyk polýusynyň ozal tamamlanmagy bu döwürde aýratyn möhümdir.El bilen barlamagyň ýerine bir ýagtylyk gözegçiligi, akylly gözegçilik gutusy we suw gözegçilik datçikleri ýaly dürli akylly diagnoz we bejeriş enjamlary, bu duýgur enjamlar şäher yşyklandyryşynyň adatdan daşary saglyk ýagdaýyny duýanda, derrew zatlaryň yşyklandyryjy internetine duýduryş bererler. maglumat merkezi.


Iş wagty: Iýul-20-2023