RFID tehnologiýasyny ulanyp, lukmançylyk edaralary tarapyndan gurlan hakyky wagtlaýyn lukmançylyk dolandyryş ulgamy

Sanlaşdyrmagyň artykmaçlyklary saglygy goraýyş edaralaryna-da degişlidir, aktiwleriň elýeterliligi hirurgiki hadysalary has gowy utgaşdyrmak, meýilnamalaşdyrmak sebäpli hassalaryň netijelerini gowulaşdyrmaga kömek edýär.
edaralar bilen üpjün edijileriň arasynda, operasiýadan öňki habarnamalara has gysga taýýarlyk we umumy jogapkärçiligi ýokarlandyrmak.

1. Lukmançylyk aseptiki bejeriş bölüminde (SPD) kärende enjamlaryny we lukmançylyk enjamlaryny dolandyryň: çylşyrymly dezinfeksiýa we sterilizasiýa gurşawyna, dürli enjamlara we enjamlara garşy göreşiň we dolandyryş netijeliligini we takyklygyny ýokarlandyryň.

2. Iş otagyny kärendesine almak ulgamy: Operasiýa otagy enjamlaryň we gurallaryň meýilnamalaşdyryş ulgamyna, ýagny gerekli gurallary we enjamlary wagtynda otagda almaga, iş otagynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga we dolandyryşyň kynçylygyny azaltmaga gönükdiriler.Belli bir hadysa üçin taýýarlanan gurallaryň her toplumyna hirurgiki taýýarlyk işini gysgaltmak we näsaglaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin bellik edilýär.

3, hirurgiki gaplar we konteýnerleri dolandyrmak üçin RFID: Passiw UHF RFID bellikleri görnüşindäki RFID yzarlaýyş enjamlary, hünär dizaýny hirurgiki karz gaplaryna, gaplara we gutulara gurmak üçin has amatlydyr.RFID bellikleri 316 poslamaýan polatdan, in engineeringenerçilik plastmassasyndan we beýleki lukmançylyk derejeli materiallardan ýasalýar, dezinfeksiýa we sterilizasiýa prosesinde şok garşylygy we gaýtadan işleýiş howpsuzlygy ulanylyp bilner.

Kompaniýa üpjün edýärRFID lukmançylykenjam kabineti umumylaşdyrylan çözgütler, gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmak üçin aşakdaky baglanyşyga basyp bilersiňiz.

RFID tehnologiýasyny ulanyp lukmançylyk edaralary tarapyndan gurlan hakyky wagtlaýyn lukmançylyk dolandyryş ulgamy (2) RFID tehnologiýasyny ulanyp lukmançylyk edaralary tarapyndan gurlan hakyky wagtlaýyn lukmançylyk dolandyryş ulgamy (3)


Iş wagty: Iýul-27-2023