“Chengdu Mind” ýarym ýyllyk duşuşygy üstünlikli tamamlandy!

Iýul yssy tomus, Gün eartheri ýakýar we hemme zat dymýar, ýöne Mind zawody seýilgähi wagtal-wagtal şemallar bilen bilelikde agaçlardan doly.7-nji iýulda Mindiň ýolbaşçylygy we dürli bölümlerden görnükli işgärler ikinji çärýekdäki duşuşyga höwes bilen zawoda geldi.Duşuşygyň başynda jenap Song jomartlyk we hyjuw bilen ikinji çärýekdäki önümçilik barada giňişleýin iş jemledi.

Hemmäňiziň bilelikdäki tagallalary bilen diňe bir öz maksatlarymyzy we wezipelerimizi ýerine ýetirmän, eýsem köp täze taslamalary, täze usullary, täze zehinleri we täze umytlary ýygnadyk.Öňler agaç kartoçkalary ýasamak üçin beýleki öndürijilerden kömek gerekdi, indi bolsa köp synanyşyklardan soň agaç kartoçkalaryny özümiz öndürip bildik.Diňe bu däl, zawod hem täzelendi
gabyk kartoçkalary we lazer kartoçkalary ýaly ajaýyp ussatlygy bolan kartoçkalar.

Arakesmede kompaniýa bize deňeşdirip bolmajak aladany we ýylylygy duýýan günortan çaý, miweler, naharlar we ş.m. taýýarlady. Günortanlyk çaýdan soň dürli bölümleriň ýolbaşçylary we görnükli wekiller hem ajaýyp çykyşlar etdiler.Olaryň çykyşlaryndan Medtech halkynyň buýsanjyny we ynamyny duýduk.Biziň ajaýyp işgärlerimiz, goldaw hökmünde ajaýyp zawod tehnologiýasy we ýolbaşçylaryň umumy gurşawa gözegçilik etmegi bar. Bu konferensiýa ylham berýär we üçünji çärýekdäki we tutuş ýylyň dowamynda maksatlary we wezipeleri çözmäge has köp ynam döredýär.

“Chengdu Mind” ýarym ýyllyk duşuşygy üstünlikli tamamlandy (1) “Chengdu Mind” ýarym ýyllyk duşuşygy üstünlikli tamamlandy (2) “Chengdu Mind” ýarym ýyllyk duşuşygy üstünlikli tamamlandy (3) “Chengdu Mind” ýarym ýyllyk duşuşygy üstünlikli tamamlandy (4) “Chengdu Mind” ýarym ýyllyk duşuşygy üstünlikli tamamlandy (5) “Chengdu Mind” ýarym ýyllyk duşuşygy üstünlikli tamamlandy (6)


Iş wagty: Iýul-12-2023