આરએફઆઈડી કીફobબ

  • RFID keyfob

    આરએફઆઈડી કીફobબ

    ગ્રાહકની પસંદગી માટે મન 20 થી વધુ વિવિધ એબીએસ ધરાવે છે, વિવિધ ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો અનુસાર કદ / આકાર વિવિધ છે. સ્વાગત OEM ડિઝાઇન.