ಆರ್ಎಫ್ಐಡಿ ಎಲ್ಎಫ್ / ಎಚ್ಎಫ್ / ಯುಹೆಚ್ಎಫ್ ರೀಡರ್ / ಬರಹಗಾರ