സ്ലീവ് തടയുന്ന RFID

  • RFID blocking sleeves

    സ്ലീവ് തടയുന്ന RFID

    ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ, സ്മാർട്ട് കാർഡുകൾ, RFID ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകൾ, മറ്റേതെങ്കിലും RFID കാർഡുകൾ എന്നിവയിൽ ഇ-പിക്ക് പോക്കറ്റ് മോഷ്ടാക്കളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ വലുപ്പമാണ് RFID ബ്ലോക്കിംഗ് കാർഡ് / ഷീൽഡ് കാർഡ് / ഹോൾഡർ.
    ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് RFID സ്കാനറുകൾ.