ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការនាមប័ណ្ណដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងប្រណីត សូមទាក់ទងមក MIND។


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣